Ochrana spotrebiteľa / Consumer protection

Naša advokátska kancelária má mnohoročné skúsenosti v zastupovaní spotrebiteľov v spotrebiteľských sporoch v bankovom práve, zastupovanie v exekučných konaniach, v oblasti pôžičiek a nebankových inštitúcií, zabezpečujeme tiež predbežné opatrenia na zablokovanie majetku pri hroziacich dražbách, prerušenie núteného výkonu práva exekútorom formou exekučnej dražby nehnuteľného majetku a iné, a to v súdnych konaniach v Slovenskej republike, ako aj v procese realizácie práv pred podaním súdnej žaloby.

Našim cieľom je zvyčajne dosiahnuť dohodu s nebankovým subjektom, tak aby sme prihliadli na skutkový stav a spravodlivo zvážili argumenty obidvoch strán, ako aj spotrebiteľa, ktorý je zvyčajne slabšou stranou, tak aj podnikateľa, ktorý poskytuje svoje služby a má "vyššiu" znalosť a zodpovednosť za správnosť poskytovania svojich služie. Následne, pokiaľ je to možné riešime vec mimosúdne, pokiaľ sa nám nepodarí dohodnúť obojstranne spravodlivo usporiadané riešenie formou zmieru, postupuje v súdnom konaní tak, aby sme maximalizovali pre spotrebiteľa výsledok súdneho sporu využitím našich skúseností.