Novinky

Prasknuté čelné sklo - poisťovňa odmieta plniť

V prípade prasknutia čelného skla na aute spôsobeného iným vozidlom, poisťovne z titulu plnenia z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, často odmietnu poskytnúť poistné plnenie s odôvodnením, že vodič motorového vozidla, prevádzkou ktorého malo dôjsť k vzniku škody, nemohol ani pri vynaložení maximálneho úsilia zabrániť

Premlčanie faktúr za vedenie účtu v Centrálnom depozitári cenných papierov

Centrálny depozitár cenných papierov (ďalej ako "CDCP") stále posiela majiteľom účtov vedených v CDCP faktúry za vedenie týchto účtov. Je možné, že nárok na zaplatenie sumy z uvedených faktúr je premlčaný s tým, že platí premlčacia doba podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, t.j. trojročná premlčacia doba.

Nový zákon o krátkodobom nájme bytu

Dňa 1. mája nadobudol účinnosť zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu (ďalej len „Zákon“).

Novela Občianskeho zákonníka

Zákon č. 106/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Novela“). rozšíril okruh neplatnosti právnych úkonov, kedy vôbec po prvýkrát definoval pojem úžera.

Nový zákon č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dňa 16. mája 2014 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený nový Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Predmetom úpravy Zákona je nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

Obmedzenie hotovostných platieb 5.000,- EUR PO a 15.000,- EUR FO

Zakazujú sa od 1.1.2013 platby v hotovosti prevyšujúce 5.000,- EUR medzi podnikateľmi a 15.000,- EUR medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi. Ak sa poruší zákaz, úkon je platný, ale hrozí pokuta do 150.000,- EUR pre podnikateľov a do 10.000,- EUR pre fyzickú osobu. Výnimky sú uvedené v zákone (napr. exekúcie, dražby, notárske úschovy atď.)

Stránky