Premlčanie faktúr za vedenie účtu v Centrálnom depozitári cenných papierov

Centrálny depozitár cenných papierov (ďalej ako "CDCP") stále posiela majiteľom účtov vedených v CDCP faktúry za vedenie týchto účtov. Je možné, že nárok na zaplatenie sumy z uvedených faktúr je premlčaný s tým, že platí premlčacia doba podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, t.j. trojročná premlčacia doba. Dlžka premlčacej doby je často mylne interpretovaná v trvaní štyri roky a to na základe ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Uvedený právny názor však nie je správny. Dĺžku premlčacej doby tri roky potvrdil napr. v spore, zastupovanom našou kanceláriou, aj Krajský súd v Žiline.