Novela Občianskeho zákonníka

Zákon č. 106/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Novela“). rozšíril okruh neplatnosti právnych úkonov, kedy vôbec po prvýkrát definoval pojem úžera. Podľa nového znenia je neplatný právny úkon urobený fyzickou osobou nepodnikateľom, pri ktorom niekto zneužije tieseň, neskúsenosť, rozumovú vyspelosť, rozrušenie, dôverčivosť, ľahkomyseľnosť, finančnú závislosť alebo neschopnosť plniť záväzky druhej strany a dá sebe alebo inému sľúbiť alebo poskytnúť plnenie, ktorého majetková hodnota je vzhľadom na vzájomné plnenie v hrubom nepomere.

Oproti pôvodnej právnej úprave spotrebiteľských zmlúv, ktorých predmetom je poskytnutie peňažných prostriedkov kedy odplata nesmela podstatne prevyšovať odplatu obvykle požadovanú na finančnom trhu za spotrebiteľské úvery v obdobných prípadoch, nová právna úprava zaviedla nový spôsob určenia maximálnej výšky odplaty. Po novom bude odplata predmetom úpravy vykonávacieho predpisu – vládneho nariadenia a nesmie prevyšovať najvyššiu prípustnú odplatu, ktorú možno od spotrebiteľa pri poskytnutí peňažných prostriedkov požadovať. Za odplatu by podľa dôvodovej správy mali byť považované akékoľvek náklady spojené s poskytnutím peňažných prostriedkov spotrebiteľom. Odplata tak bude zahŕňať úrok, poplatky za poskytnutie úveru, pravidelné poplatky, ktoré budú sprevádzať trvanie úverového vzťahu, ale aj všetky náklady spojené s obligatórnym poistením úveru a podobne. V zmysle dôvodovej správy najvyššia prípustná výška odplaty bude stanovená v závislosti od rozhodujúcej referenčnej sadzby bankových úverov a pôžičiek, pričom tak ako uvádza ustálená judikatúra slovenských súdov, bude sa určenie najvyššej prípustnej výšky odplaty odvíjať od násobku priemeru úrokových sadzieb, za ktoré banky poskytujú domácnostiam úvery.

Podľa novej právnej úpravy sa precizuje formálna stránka ustanovení spotrebiteľských zmlúv kedy ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, ako aj ustanovenia obsiahnuté vo všeobecných obchodných podmienkach alebo v akýchkoľvek iných zmluvných dokumentoch, ktoré so spotrebiteľskou zmluvou súvisia, nesmú byť uvedené pre spotrebiteľa nečitateľným a menším písmom, ako bude stanovené nariadením vlády SR. V nadväznosti na uvedené sa novelizuje a dopĺňa aj ust. § 153 Zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Súd môže v rozsudku, ktorý sa týka sporu zo spotrebiteľskej zmluvy, aj bez návrhu vysloviť, že určitá podmienka používaná v spotrebiteľských zmluvách dodávateľom, je neprijateľná; v takom prípade súd uvedie vo výroku rozsudku znenie tejto zmluvnej podmienky ako bolo dojednané v spotrebiteľskej zmluve. V zmysle Novely je spotrebiteľská zmluva, ktorá obsahuje neprijateľnú zmluvnú podmienku v znení, ako je uvedená vo výroku rozhodnutia súdu a jej uzavretie bolo dosiahnuté za použitia nekalej obchodnej praktiky alebo úžery, neplatná.

Novelizovaná podoba Občianskeho zákonníka nadobudla účinnosť dňa 1. júna 2014. Vzťah novej právnej úpravy a skoršej právnej úpravy Novela rieši nepravou retroaktivitou, a to tak, že novelizovanými ustanoveniami sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. júnom 2014; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté sa však posudzujú podľa predpisov účinných do 1. júna 2014.