Nový zákon č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dňa 16. mája 2014 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený nový Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Predmetom úpravy Zákona je nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

Poľnohospodársky pozemok sa na účely Zákona definuje ako pôda evidovaná v katastri nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty a pozemok zastavaný stavbou na poľnohospodárske účely do 24. júna 1991. Zákon súčasne hovorí, že za poľnohospodársky pozemok sa podľa Zákona nepovažuje záhrada, pozemok v zastavanom území obce, pozemok mimo zastavaného územia obce ak je určený na iné ako poľnohospodárske využitie podľa osobitných predpisov; možnosť jeho poľnohospodárskeho využitia je obmedzená podľa osobitných predpisov; jeho výmera je menšia ako 2000 m2; je priľahlý k stavbe, s ktorou svojím umiestnením a využitím tvorí funkčný celok.

Nadobúdaním vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku sa na účely Zákona rozumie odplatný prevod alebo bezodplatný prevod poľnohospodárskeho pozemku podľa ustanovení Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „Občiansky zákonník“) upravujúcich kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, ako aj prevod na účely výkonu záložného práva alebo výkonu zabezpečovacieho prevodu práva. Za prevod pozemku sa v súlade s ustanovením § 3 odsek 2 Zákona nepovažuje bezodplatný prevod pozemkov do vlastníctva oprávnených osôb podľa tzv. reštitučných predpisov a prevod poľnohospodárskeho pozemku podľa príslušných ustanovení Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Zákon v § 4 až v § 6 upravuje postup pri prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku:

-povinnosť zverejniť ponuku na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku najmenej v Registri zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (ďalej len „register“) na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a zároveň povinnosť túto ponuku zverejniť v rovnakom čase aj na úradnej tabuli v obci, kde sa poľnohospodársky pozemok nachádza;

-ak po zverejnení ponuky prejaví záujem nadobúdateľ z obce, kde je ponúkaný poľnohospodársky pozemok evidovaný, má pri akceptovaní ponuky prednosť pred nadobúdateľom zo susednej obce. Rovnako platí prednosť pri ponuke nadobúdateľa z obce a v druhom poradí nadobúdateľa zo susednej obce pred nadobúdateľom bez ohľadu na miesto podnikania;

-žiadosť o overenie podmienok je povinný nadobúdateľ podať na okresný úrad pred uzavretím zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Žiadosť musí obsahovať Zákonom predpísané náležitosti;

-splnenie podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku overuje okresný úrad, v ktorého obvode je pozemok evidovaný;

-o splnení podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku vydá okresný úrad nadobúdateľovi osvedčenie do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti, vo zvlášť zložitých prípadoch vydá osvedčenie najneskôr do 60 dní. Na konanie o vydaní osvedčenia sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, na konanie o odmietnutí vydať osvedčenie sa primerane vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Odmietnutie vydať osvedčenie je preskúmateľné súdom.

Zákon osobu oprávnenú nadobúdať vlastníctvo poľnohospodárskeho pozemku (nadobúdateľa) definuje ako osobu, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo najmenej 10 rokov a vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky pred dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

Nadobudnúť vlastníctvo poľnohospodárskeho pozemku môže za tých istých podmienok ako nadobúdateľ aj fyzická osoba, ktorá vykonáva najmenej tri roky pred dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku poľnohospodársku výrobu v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu u osoby, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie.

Previesť vlastníctvo poľnohospodárskeho pozemku bez použitia vyššie zmieneného postupu (§ 4 až § 6 Zákona) sa vzťahuje na tri kategórie osôb. Ide o osobu, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky pred dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v obci, v ktorej sa pozemok nachádza; spoluvlastníka poľnohospodárskeho pozemku, ak ide o spoluvlastnícky podiel podľa osobitných predpisov; a osobu blízku a príbuznú osobu v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka. Inej osobe s výnimkou týchto troch kategórií osôb je možné previesť vlastníctvo poľnohospodárskeho pozemku len postupom podľa tohto Zákona.

V zmysle zásady reciprocity nadobúdať poľnohospodársky pozemok do vlastníctva nemôže štát, občan štátu, fyzická osoba s pobytom alebo právnická osoba so sídlom v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje občanom Slovenskej republiky, fyzickým osobám s pobytom v Slovenskej republike ani právnickým osobám so sídlom v Slovenskej republike nadobúdať vlastníctvo k poľnohospodárskemu pozemku, to však neplatí v prípade dedenia poľnohospodárskeho pozemku.

Zákon nadobudol účinnosť 1. júna 2014.