Novinky

Splatnosť faktúr

Zmluvne určená lehota na splnenie peňažného záväzku dlžníka z dodania tovaru alebo poskytnutia služby nesmie presiahnuť 60 dní odo dňa doručenia faktúry alebo inej výzvy veriteľa podobnej povahy, ktorou požaduje splnenie

Nový zákon o pozemkových spoločenstvách

Nový zákon č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách upravuje vznik a postavenie nového typu pozemkového spoločenstva založeného vlastníkmi lesných a poľnohospodárskych nehnuteľností (teda nie spoločnej nehnuteľnosti). Tento zákon je účinný od 1.mája 2013 s tým, že sa zrušuje zákon č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách. 

Zmeny v organizácii miestnej štátnej správy od 01.10.2013

Dňa 1. októbra 2013 nadobudne účinnosť zákon č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon vytvára novú štruktúru orgánov miestnej štátnej správy.
Zákon od 1. 10. 2013 ruší:
a) obvodné úrady životného prostredia,
b) obvodné pozemkové úrady,

Nový zákon o ochrane osobných údajov

Dňa 30.4.2013 bol schválený zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon" alebo „nový zákon"), ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. júla 2013. Zákon prináša viaceré zmeny, nové povinnosti, ako aj povinnosť zosúladiť existujúce povinnosti s novým zákonom.

Stránky