Zmeny v organizácii miestnej štátnej správy od 01.10.2013

Dňa 1. októbra 2013 nadobudne účinnosť zákon č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon vytvára novú štruktúru orgánov miestnej štátnej správy.
Zákon od 1. 10. 2013 ruší:
a) obvodné úrady životného prostredia,
b) obvodné pozemkové úrady,
c) obvodné lesné úrady,
d) obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,
e) správy katastra,

a ich pôsobnosť presúva na integrovaný miestny orgán štátnej správy s novým názvom okresný úrad. Okresný úrad bude od 1. októbra 2013 miestny orgán štátnej správy. Okresný úrad bude mať spôsobilosť byť účastníkom súdneho konania a exekučného konania a samostatne konať pred súdom v rozsahu svojej pôsobnosti. Za okresný úrad bude konať pred súdom prednosta okresného úradu alebo ním poverený zamestnanec. K 1. októbru 2013 vzniknú okresné úrady so sídlami v 72 okresoch v súlade s územným a správnym usporiadaním Slovenskej republiky. Rušené úrady špecializovanej štátnej správy budú po novom fungovať ako príslušné odbory na okresných úradoch.

Na vybavovanie agendy s orgánmi štátnej správy budú od budúceho roka slúžiť tzv. klientske centrá. Spolu s fyzickým budovaním kontaktných miest rezort vnútra intenzívne pracuje na elektronizácii verejnej správy a realizácii služieb e-Governmentu tak, aby občan dosiahol pri vybavovaní svojich záležitostí úsporu času, peňazí a nebol orgánmi štátnej správy neprimerane zaťažovaný zháňaním údajov, ktoré už iný orgán štátnej správy k dispozícii má.

Pridané 20.09.2013, JUDr. Marianna Hvoľková