Splatnosť faktúr

Zmluvne určená lehota na splnenie peňažného záväzku dlžníka z dodania tovaru alebo poskytnutia služby nesmie presiahnuť 60 dní odo dňa doručenia faktúry alebo inej výzvy veriteľa podobnej povahy, ktorou požaduje splnenie peňažného záväzku (ďalej len "doklad"), alebo 60 dní odo dňa, keď veriteľ plnil, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr. Uvedená zmena slovenského právneho poriadku je platná od 1. februára 2013 a jedná sa o transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám. Dlhšiu splatnosť záväzku je možné dohodnúť za podmienky, že sa nejedná o nekalú zmluvnú podmienku v zmysle § 369d ObZ.

Viac informácií Vám poskytneme osobne, resp. problematiku je možné naštudovať z článku prof. JUDr. Oľgy Ovečkovej, DrSc. publikovanom v bulletine slovenskej advokácie č. 9/2013 str. 44 - 53.

Pridané 30.08.2013 JUDr. Veselovský Roman