Nový zákon o pozemkových spoločenstvách

Nový zákon č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách upravuje vznik a postavenie nového typu pozemkového spoločenstva založeného vlastníkmi lesných a poľnohospodárskych nehnuteľností (teda nie spoločnej nehnuteľnosti). Tento zákon je účinný od 1.mája 2013 s tým, že sa zrušuje zákon č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách. 
Pozemkové spoločenstvá bez právnej subjektivity už nebudú môcť vzniknúť.
Pri prevode vlastníctva k nehnuteľnosti, ktorú vlastní väčší počet spoluvlastníkov, sa vyžaduje, aby podpisy všetkých účastníkov boli na jednej listine.
Pri prevode podielu spoločnej nehnuteľnosti nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti, ktorému zodpovedá výmera menšia ako 2 000 m2. Toto obmedzenie sa nebude vzťahovať na nadobudnutie vlastníctva prechodom, najmä dedením alebo vysporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov zo zákona.
Toto obmedzenie zároveň umožní nadobúdateľovi nadobudnúť i podiel zodpovedajúci menšej výmere za podmienky, že jeho celkový podiel, resp. podiely (t. j. vrátane už vlastneného podielu, resp. podielov) budú zodpovedať výmere aspoň 2000 m2.
Spoločenstvá založené podľa doterajších predpisov sú povinné prispôsobiť svoje právne pomery ustanoveniam tohto zákona do 28. februára 2014 a podať návrh na zápis do registra, ak nie sú zapísané v registri, alebo návrh na zápis zmeny údajov, ak sú zapísané v registri.
Spoločenstvá bez právnej subjektivity založené podľa doterajších predpisov sú povinné do 28. februára 2014 podať návrh na zápis do registra.

Pridané 01.08.2013, JUDr. Marianna Hvoľková